Retningslinjer for aktiviteter under Covid-19

jhedelund

04 maj 2021

Covid-19 retningslinjer gældende fra 1. oktober 2020 – 1. september 2021

Har du spørgsmål til en konkret aktivitet, begivenhed eller et eller flere af de nedenstående punkter, så kontakt din frivilligkonsulent som st til rådighed med råd og vejledning. (Seneste ændringer/opdateringer er anført med rødt)

Tillæg fra den 4. maj 2021 med virkning fra den 6. maj:

I Hjerteforeningen følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger (jf. punkt 7).

Forsamlingsloftet hæves til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs for organiserede idræts- og motionsaktiviteter.

Det betyder – og med relevans for lokale aktiviteter som fx Hjertemotion – at:

  • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne med coronapas og forsamlingsloft på 25 personer
  • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas og forsamlingsloft på 25 personer

Hjerteforeningen har tillid til klubbernes og lokalforeningernes fortsatte opmærksomhed mht. afstand, afspritning, brug af værnemidler –  og nu også krav om Coronapas (enten fuld vaccination eller negativ test inden for 72 timer)

Vi følger udviklingen løbende frem mod næste lempelse den 21. maj, hvor det ser ud til, at I kan begynde at afholde fysiske bestyrelsesmøder og andre indendørsaktiviteter igen, men vi vil naturligvis komme med nye meldinger i takt med at disse afsløres af myndighederne.

 

Det er et meget stort ønske, at vi inden længe kan åbne op for aktiviteter igen, så de danske hjertepatienter og de pårørende atter kan få glæde og gavn af de mange gode tilbud.

Hjerteforeningen håber derfor på fortsat opbakning og forståelse fra foreningens mange frivillige, og ønsker alle et rigtig godt og sundt 2021.

 

1. Hjerteforeningen prioriterer brug af digitale løsninger frem for aktiviteter indendørs.

Alle indendørs aktiviteter for frivillige og deltagere erstattes med digitale alternativer. Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt også digitalt, medmindre der er et særligt behov.

 

2. Hjerteforeningen afholder aktiviteter udendørs. (OBS! Se tillæg øverst)

Fysiske udendørs motionsaktiviteter kan fortsat afvikles under hensyntagen til Covid-19 retningslinjerne (se nedenfor). Især prioriteres gåture og evt. udendørs Hjertemotion. Andre aktiviteter, som ellers ville være afholdt indenfor, og som ikke kan erstattes af digitale løsninger, kan evt. afvikles udendørs. Fx kan selvhjælpsgrupper arrangere møde udendørs kombineret med en gåtur, ligesom et bestyrelsesmøde i visse tilfælde kan holdes udendørs.

 

3. Motionsaktiviteter kan afholdes indenfor (OBS! Se tillæg øverst)

Motionsaktiviteter kan fortsat afholdes indenfor, under hensyntagen til Covid-19 retningslinjerne. Især prioriteres Hjertemotion, da denne aktivitet er af særlig vigtighed for hjertepatienter. Fælles omklædning og bad i forbindelse med motionsaktiviteter er ikke muligt. Kontaktsport og aktiviteter i svømmehal afholdes ikke.

 

4. Retningslinjer ved aktiviteter med fysisk tilstedeværelse

Vi holder altid 2 meters afstand Vi skal altid kunne overholde 2 meters afstand mellem alle deltagere. Kan afstandskravet ikke efterleves, kan aktiviteten ikke gennemføres. Ved samarbejde med andre aktører og samarbejdspartnere gælder samme afstandskrav. Kan afstandskravet ikke imødekommes af samarbejdspartneren, kan Hjerteforeningen ikke deltage.

 

5. Frivillige og ansatte skal være ambassadører for at passe på sårbare

For at sikre at retningslinjerne om afstand, hygiejne og Coronapas overholdes, er det vigtigt, at alle frivillige og ansatte er opmærksomme på dette. I den sammenhæng vil der blive arbejdet på, at frivillige og ansatte klædes på i forhold til Hjerteforeningens ambition om at passe på personer, som er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19.

 

6. Vi prioriterer økonomi til større lokaler, lavere deltagerantal, masker og hygiejneartikler

Frivillige kan få refunderet udgifter til håndsprit til arrangementer og til masker i forbindelse med offentlig transport til og fra en aktivitet eller indsats for Hjerteforeningen. Både nationalt og lokalt prioriterer vi større lokaler eller lavere deltagerantal og dermed øgede udgifter, hvis det gør det forsvarligt og trygt af afholde aktiviteten.

 

7. Vi følger altid myndighedernes anbefalinger nationalt og lokalt (se tillæg øverst)

Vi følger myndighedernes anbefalinger ift. lokale mikroudbrud, og vi følger nøje situationen. Det betyder, at vi kan komme ud for situationer, hvor vi midlertidigt må lukke ned for frivilligaktiviteter i bestemte geografiske områder, hvis smittetrykket stiger lokalt. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvor en task-force af medarbejdere i dialog med myndigheder og frivillige vil vurdere situationen og træffe nødvendige beslutninger. I det omfang myndighederne anbefaler en nedlukning, indretter vi os herefter. I forhold til Hjertemotion indendørs er udgangspunktet, at vi gennemfører så længe kommunerne tilbyder rehabiliteringshold. Hvis kommunerne lukker rehabiliteringshold ned, gør vi det samme.

 

8. Særligt om frivillige i øget risiko

Vi anbefaler, at alle frivillige med hjertesygdomme sammen med egen læge vurderer, om det er forsvarligt at deltage som frivillig til aktiviteter med fysisk fremmøde. Det gælder særligt frivillige, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19. Frivillige kan orientere sig på https://hjerteforeningen.dk/corona/ og afsnittet ”Er alle Hjertepatienter lige sårbare” og på Hjertelinjen på 70 25 00 00.

 

Smitteopsporing

For at sikre mulighed for smitteopsporing skal frivillige tovholdere tilbyde deltagerne at de kan registrere deres kontaktoplysninger ved fysiske arrangementer, så det er muligt at kontakte de øvrige deltagere, hvis en deltager har været smittet. Registreringen sker selvfølgelig GDPR-sikkert, og I kan herunder finde retningslinjer for kommunikation med deltagere og et skema til registrering af deltagernes oplysninger:

  • En deltagerliste, så vi har et overblik over, hvem en potentielt smittet person har været i kontakt med findes her
  • GDPR-retningslinjer i forhold til registrering af deltagere ved arrangementer findes her

Derudover er tovholderen ansvarlig for at opfordre alle deltagere til at downloade app’en ”Smitte|Stop” på deres smartphone ved arrangementer, i nyhedsbreve, på sociale medier osv. Hvis Covid-19 smitte bliver observeret, tager tovholderen kontakt til frivilligkonsulenten, som sørger for kommunikationen til deltagerne.

covid19