Ansvar og roller

DSC04663_Kjerumgaard_com

Alle lokalforeninger og klubber er organiseret med en bestyrelse.

Det er bestyrelsens opgave at inspirere og lede den frivillige indsats. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at aktiviteterne stemmer overens med Hjerteforeningens vedtægter. En bestyrelse skal som tillæg til vedtægterne udarbejde en forretningsorden, der beskriver aftaler og spilleregler for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der holdes hvert år. Den består af tre til syv medlemmer plus op til to suppleanter. Suppleanterne må gerne deltage på bestyrelsesmøderne, og bestyrelsen kan vælge også at invitere aktivitetsansvarlige eller andre med til møderne.

Roller og opgaver

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og fordeler posterne som formand, næstformand, kasserer og sekretær. (Det kan være formålstjenligt at oprette flere poster, som fx webansvarlig, presseansvarlig, fondsansvarlig, etc.)

Formand

• Indkalde til bestyrelsesmøder
• Lede lokalforeningen eller klubben og sikre fælles mål om udvikling og aktiviteter
• Skabe et positivt samarbejde mellem alle frivillige
• Formidle information fra administrationen til den øvrige bestyrelse m.fl.
• Følge op på bestyrelsens beslutninger og uddelegere opgaver
• Planlægge og gennemføre generalforsamlingen hvert år (i samarbejde med den øvrige bestyrelse)
• Tegne foreningen sammen med et andet bestyrelsesmedlem
• Være lokalforeningens eller klubbens repræsentant i repræsentantskabet, jf. vedtægterne
• Deltage på formandsmøder, regionsmøder og repræsentantskabsmøder
• Have kontakt med frivilligkonsulenten og øvrige relevante ansatte

Næstformand

• Holde sig opdateret med information fra formanden, så han/hun kan overtage formandens funktion
• Fungere som en god sparringspartner for formanden
• Indgå i foreningens/klubbens arbejde – ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer

• Oprette bankkonto og ajourføre kontoudtog
• Bogføre lokalforeningens/klubbens indtægter og udgifter
• Udarbejde årsregnskab
• Udarbejde forslag til budget, gerne i sammenhæng med årsplanlægning sammen med resten af bestyrelsen
• Fremlægge regnskab på generalforsamlingen
• Holde kontakt til Hjerteforeningens økonomiafdeling vedrørende overførsler m.v.

Sekretær

• Skrive referat af bestyrelsesmøderne og sende det til den øvrige bestyrelse
• Sende referater til den regionale frivilligkonsulent.

Webansvarlig

• Sørge for at opdatere den lokale hjemmeside og øvrige platforme (facebook, m.m.)

Fondsansvarlig

Udarbejde §18 ansøgninger og andre relevante ansøgninger i lokalområdet (evt. i samarbejde med kassereren/formanden)

Presseansvarlig

• Holde en god og tæt kontakt til den lokale presse
• Udarbejde presseomtale før og efter aktiviteter.

Aktivitetsansvarlig

• Koordinere alle tiltag og henvendelser om den aktivitet, man er ansvarlig for.

Denne person behøver ikke være en del af bestyrelsen. Det er netop en god ide også at give aktivitetsfrivillige uden for bestyrelsen ansvaret for at gennemføre aktiviteter. Det giver mulighed for et større antal aktiviteter i lokalområdet.